Няколко думи за проектa…

  • Проектът „HS Care“ се осъществява от Асоциацията на онкоболните и приятели на префектурата на Еврос „Синехизо“ в сътрудничество с общините Струмяни и Тополовград в България в рамките на програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014-2020 и има основни цели насърчаване на социалното сближаване и създаване на условия за приобщаване на хора с увреждания, деца в неравностойно положение и възрастни хора, хора с психични проблеми, пациенти с рак и техните семейства с дейности като създаване на младежи и възстановяване обновяване на съществуващите центрове за социални услуги в общините Струмяни и Тополовград и създаване на мобилен отдел за информация и превенция на рака в Еврос.
  • Той е включен в приоритетна ос 4 (Трансграничен район без изключения), Тематична цел 09 (Насърчаване на социалното включване, борба с бедността и дискриминацията), Приоритетен инвестиционен подход 9а (Инвестиции в здравеопазване и социално развитие и регионална инфраструктура, които допринасят за нацията , за намаляване на неравенствата в здравеопазването и насърчаване на социалното включване).
  • Общият бюджет на проекта възлиза на 1,126 099,80 евро, като 957 184,83 евро са участие на общността и 168 914,97 евро на страните, участващи в програмата (Гърция и България).